24 marca 2016

Nadzór archeologiczny Rybnik

Nadzór archeologiczny Rybnik

Nadzór archeologiczny Rybnik

Tereny dzisiejszego miasta Rybnik, w jego aktualnych granicach, zasiedlane był już od pradziejów.  Stąd też, w okolicy, mogą być znajdowane zabytki i pozostałości datowane nawet na 8000 lat przed naszą erą, a także młodsze od nich znaleziska, takie jak: fragmenty ceramiki, ozdoby, monety rzymskie.

Jako że początki samego Rybnika nie są wystarczająco dobrze poznane, w wielu dzielnicach miasta wyznaczono strefy ochrony. Tam pracom ziemnym towarzyszy nadzór archeologiczny. Oczywiście, służy on nie tylko celom poznawczym, ale ma także za zadanie ochronę dziedzictwa kulturowego miejsc już rozpoznanych.

Nadzór archeologiczny Rybnik.

Lokacja miasta miała miejsce przed rokiem 1308 na prawie magdeburskim. Dzięki temu, układ miasta zyskiwał na rozplanowaniu i uporządkowaniu. Wcześniej, sioło takie, powstałe z kilku domostw, rozrastało się dość dowolnie, a gdy miało sprzyjające ku temu warunki rozrost następował w dużym tempie. W przypadku Rybnika, sprzyjająca była bliskość szlaków handlowych oraz to, że znany był ze stawów rybnych (od których prawdopodobnie wziął swoją nazwę).

Stąd też, dzielnica Śródmieście, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, została oznaczona (w dużej części) jako teren na różne sposoby chroniony. Również w ten sposób, iż każde roboty ziemne muszą odbyć się pod nadzorem archeologicznym. Dodatkowo, na płycie rynku w Rybniku, a także na terenie „Parku na Górce” – w sąsiedztwie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP – wykonywanie prac ziemnych dopuszcza się, wyłącznie po uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakresu wyprzedzających badań archeologicznych.

MIEJSCE SZCZEGÓLNIE CHRONIONE W RYBNIKU

Ochronę szczególną ma też teren Sądu Rejonowego (przy placu Kopernika 2) wraz z otoczeniem. Jest to bowiem XII wieczny Zamek Piastowski – z przebogatą historią rozbudowy, przebudowy i zniszczeń. Według MPZP dla śródmieścia: „ustala się granicę stanowiska archeologicznego obejmującego teren sądu wraz z otoczeniem, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach którego obowiązuje:

1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi – uzgodnienia wszelkich planowanych budów obiektów budowlanych oraz robót budowlanych wiążących się z wykonywaniem prac ziemnych;

2) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzającej realizować roboty budowlane lub nowe zalesienia) badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji;

3) obowiązek uzyskania od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych przed rozpoczęciem tych badań.”

Dzisiejszy Rybnik to zlepek wielu miejscowości o różnej historii. Dlatego też, oprócz dzielnicy Śródmieście, kolejne dzielnice również mają zatwierdzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie – MPZP), w którym mogą być wskazania, gdzie należy wykonać badania archeologiczne w postaci nadzoru. Oprócz MPZP, konieczność nadzoru archeologicznego wpisywana bywa jako jeden z podpunktów pozwolenia na budowę.

Wyprzedzająco, w trakcie planowania inwestycji – warto przeanalizować MZPZ lub skontaktować się z Nami.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz